Regulamin korzystania z modułu Postępowania przetargowe

§ 1. Słownik pojęć

 1. Moduł Postępowania przetargowe - jest modułem przeznaczonym do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postępowań nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych.
 2. Platforma zakupowa Zamawiającego lub Serwis internetowy BIP Zamawiającego – strona internetowa w ramach, której funkcjonuje moduł Postępowania przetargowe.
 3. Usługi - oznacza zbiór funkcjonalności dostępnych w  Module Postępowania przetargowe.
 4. Operator - JSK Internet z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiślanych Pól 36, www.jskinternet.pl.
 5. Zamawiający - zdefiniowany w Module Postępowania przetargowe podmiot z uprawnieniami do publikowania postępowań.
 6. Wykonawca - użytkownik niezalogowany lub posiadający login i hasło, który wypełnił formularz rejestracji Wykonawcy.
 7. Login - identyfikator email lub nazwa zarejestrowanego Wykonawcy. Login  umożliwia zalogowanie do panelu Wykonawcy i korzystanie z usług w Module Postępowania przetargowe.
 8. Hasło - poufny ciąg co najmniej 10 znaków przypisany do Loginu.
 9. Cookies - informacja tekstowa zapisywana przez serwer Operatora na komputerze Wykonawcy, którą serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się Wykonawcy z tego komputera.

§ 2. Zasady korzystania z Modułu Postępowania przetargowe

 1. Wykonawca korzysta z Modułu Postępowania przetargowe w celu wzięcia udziału i obsługi postępowań Ogłaszającego.
 2. Korzystanie z Modułu Postępowania przetargowe dla Wykonawców jest bezpłatne.
 3. Usługa świadczona jest od momentu rejestracji przez formularz Wykonawcy do czasu rezygnacji.
 4. Wykonawca  może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z Modułu Postępowania przetargowe, usuwając swoje dane.
 5. Rezygnacja z korzystania z Modułu Postępowania przetargowe jest bezskuteczna w odniesieniu do skutków działań Wykonawcy podejmowanych w ramach udziału w postępowaniach dokonanych przed rezygnacją.
 6. Pytania odnośnie funkcjonowania Modułu Postępowania przetargowe należy kierować do działu technicznego Operatora.
 7. Wykonawca powinien zapoznać się i postępować zgodnie z Instrukcją Wykonawcy modułu Postępowania przetargowe.
 8. Zamawiający może usunąć z Modułu Postępowania przetargowe dowolnego Wykonawcy, jeśli zachodzi przesłanka korzystania z serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, w szczególności gdy Wykonawca podaje nieprawidłowe dane.

§3. Warunki techniczne

Do poprawnego działania Modułu Postępowania przetargowe wymagane jest:

 1. Internet Explorer 10,
 2. Firefox ver. 67 i późniejsze,
 3. Chrome ver. 74 i późniejsze,
 4. Opera ver. 60 i późniejsze,
 5. Podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem dla osoby upoważnionej do założenia Loginu i złożenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

§ 4. Zastrzeżenia

 1. Wykonawca ma prawo do korzystania z Modułu Postępowania przetargowe zgodnie z Regulaminem.
 2. Korzystając z Modułu Postępowania przetargowe, Wykonawca akceptuje w całości Regulamin.
 3. Operator jest właścicielem praw autorskich do Modułu Postępowania przetargowe.
 4. Żadna część serwisu nie może być kopiowana, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana i  wykorzystana w celach komercyjnych,  bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora.
 5. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie 30 dni po jego opublikowaniu.
 6. W przypadku zmian w Regulaminie wprowadzonych przez Operatora, Wykonawca może nie wyrazić na nie zgody, usuwając swoje dane.
 7. Operator zastrzega, iż wszelkie próby: nieuprawnionego uzyskania dostępu do informacji zapisanych w Module Postępowania przetargowe, przełamania lub ominięcia zabezpieczeń elektronicznych lub informatycznych, zniszczenia, uszkodzenia, usunięcia lub zmiany danych zapisanych w systemie oraz zakłócenia pracy Modułu Postępowania przetargowe, podejmowane przez osobę nieuprawnioną, będą zgłaszane organom ścigania na mocy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na mocy ustawy Kodeks karny.
 8. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikacji Modułu Postępowania przetargowe.
 9. Operator uprawniony jest do dokonywania czasowych wyłączeń serwisu internetowego BIP Wykonawcy i przerw w świadczeniu Usług w zakresie niezbędnym do podjęcia i przeprowadzenia planowanych konserwacji, napraw, instalacji nowych wersji. Powyższe prace Operator będzie przeprowadzał w terminach, o których poinformuje za pomocą komunikatów.

§ 5. Odpowiedzialność Operatora

 1. Operator dołożył  wszelkiej staranności podczas projektowania modułu Postępowania przetargowe, a wszelkie odkryte nieprawidłowości należy zgłaszać do działu technicznego Operatora.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Wykonawcy systemu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zamieszczonych w module Postępowania przetargowe przez Zamawiającego.
 4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przy pomocy ważnego Loginu.
 5. Możliwość dostępu i korzystania z modułu Postępowania przetargowe uzależniona jest od dostępności i jakości połączeń transmisji danych między Wykonawcą, a dostawcą usług transmisji danych, z którego łącz korzysta Wykonawca  i innych, na które Operator nie ma wpływu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy i ograniczenia z tym związane.
 6. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność Operatora za jakiekolwiek szkody Wykonawcy, w tym utracone korzyści, w związku z korzystaniem Modułu Postępowania przetargowe w oparciu o niniejszy Regulamin, jest wyłączona.
 7. Operator nie jest stroną umów, do zawarcia których dochodzi z wykorzystaniem Modułu Postępowania przetargowe, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

§ 6. Ochrona danych osobowych - RODO

 1. Wykonawca  wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb związanych z uczestnictwem w postępowaniach o udzielenie zamówienia organizowanych w serwisie internetowym BIP Wykonawcy prowadzonym przez Ogłaszającego, zgodnie przepisami prawa w tym wymagania określone w ustawie Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 z p.z. oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016.
 2. Operator wykorzystuje adresy IP Wykonawcy w celu weryfikacji zdarzeń aktywności Wykonawcy dla celów dowodowych oraz diagnozowania problemów związanych z pracą serwerów i analizą naruszeń bezpieczeństwa. Informacje te są łączone z danymi osobowymi Wykonawcy.
 3. Wykonawca zapoznał się Polityką prywatności dostępną w serwisie internetowym Wykonawcy
 4. Podanie przez Wykonawcy danych osobowych jest dobrowolne oraz został poinformowany o prawie żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.

§ 7. Podpis elektroniczny

 1. W postępowaniach prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości:
  1. mniejszej niż progi unijne Zamawiający ma możliwość weryfikacji ofert opatrzonych  kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym oraz podpisem zaufanym.
  2. równej lub większej niż progi unijne Zamawiający ma możliwość weryfikacji ofert opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem elektronicznym wydanym przez podmiot do tego uprawniony zgodnie z rozporządzeniem eIDAS m.in.:
   • KRAJOWĄ IZBĘ ROZLICZENIOWĄ S.A.
   • CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji ASSECO DATA SYSTEMS S.A.
   • POLSKĄ WYTWÓRNIĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.
   • EuroCert Sp. z o.o.
   • Centrum Certyfikacji Kluczy CenCert Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.

§ 8. Cookies

 1. Moduł Postępowania przetargowe używa plików Cookies.
 2. Wykonawca nie akceptujący plików Cookies nie może korzystać z Modułu Postępowania przetargowe.

§ 9 Okres obowiązywania

Regulamin wchodzi w życie od 1 stycznia 2021 r. do odwołania.

Metadane

Data publikacji : 10.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Służba Wywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP

Opcje strony

do góry