Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

PN na usługi transportowe 2011

SWW/ZP-3/BFL/2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Ogłoszenie o zamówieniu było przedmiotem publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Numer ogłoszenia: 41723 - 2011; data zamieszczenia: 4.02.2011 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:    SŁUŻBA WYWIADU WOJSKOWEGO

al. Niepodległości 243

00-909 Warszawa 60

tel./fax. (022) 68 32 352

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:wykonanie usług transportowych

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

 1. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne (w miarę bieżących potrzeb) wykonywanie usług transportowych (m. in. przeprowadzek) na potrzeby Zamawiającego. Usługi te będą prowadzone zwykle w obrębie jednej siedziby lub pomiędzy siedzibami Zamawiającego zlokalizowanymi w granicach administracyjnych Miasta Stołecznego Warszawy. W szczególnym przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania usługi w obrębie 60 km od siedziby Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):60000000 – 8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Data zakończenia: 29.02.12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

-      spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy,

-      nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy,

 1. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • Oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ;
 • Wykaz pracowników Wykonawcy przewidzianych do realizacji umowy wraz z zaświadczeniami lekarskimi o braku przeciwwskazań do wykonywania prac będących przedmiotem umowy oraz aktualnymi zaświadczeniami z Krajowego Rejestru Karnego o ich niekaralności niezbędne do wykonania zamówienia
  w szczególnych warunkach pracy w obiektach Zamawiającego wg wzoru określonego w załączniku nr 9 do SIWZ;
 • Wykaz usług z okresu ostatnich trzech lat (licząc wstecz od daty otwarcia ofert) potwierdzonych dokumentami, że usługi wyszczególnione w wykazie zostały wykonane należycie), o wartości nie mniejszej niż 100 tys. zł. brutto dla każdego
  z ww. zamówień wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ
 • Aktualna (tj. taka, której termin ważności upływa nie wcześniej niż na dzień składania ofert) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym w zakresie przedmiotu zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż równowartość 500 000 złotych polskich (w przypadku polisy wyrażonej w innej walucie niż PLN wartość kwoty ubezpieczenia zostanie przeliczona po średnim kursie walut obcych ogłoszonym przez NBP na dzień poprzedzający termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu);
 • Wykaz posiadanego wyposażenia technicznego do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zestawienie posiadanych samochodów (meblowozów), wózków, itp. wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ;
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ;
 • Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 • Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 • Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 • Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 

 • nie otwarto wobec niego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 •  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

III.6) INNE DOKUMENTY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy oraz postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach i na określonych warunkach:

Zmiany korzystne dla Zamawiającego:

 • dopuszczalne jest obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego,

Zmiany niekorzystne dla Zamawiającego:

 • dopuszczalne jest wydłużenie terminu wykonania umowy z powodu siły wyższej albo z powodu okoliczności, za które wyłączną winę ponosi Zamawiający,
 • w przypadku wcześniejszego wyczerpania środków zabezpieczonych na realizację zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość ich zwiększenia,
 • inne niekorzystne dla Zamawiającego zmiany umowy dopuszczalne są tylko jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków, spełnienie świadczenia przez Wykonawcę byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby mu rażącą stratą, czego nie można było przewidzieć na dzień zawarcia umowy.

Zmiany neutralne dla Zamawiającego:

 • dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np.: zmiana siedziby, adresu, nazwy).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.sww.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Warszawa, Al. Niepodległości 243, wejście B tel. wew. 832 352.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:21.02.2011 godzina 11:00, miejsce: osobiście: Warszawa, Al. Niepodległości 243, wejście B tel. wew. 832 352, lub przesłać :

    Służba Wywiadu Wojskowego

Biuro Finansowo – Logistyczne

Sekcja Zamówień Publicznych

00-909 Warszawa 60

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:nie

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

DYREKTOR

BIURA FINANSOWO – LOGISTYCZNEGO

SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO

 

.......................................................

Marek MALINOWSKI

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 04.02.2011
Podmiot udostępniający informację:
Służba Wywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor3
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor3

Opcje strony

do góry