Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

PN na usługę sprzątania i odśnieżania terenów wewnętrznych oraz chodników wokół kompleksu 3619

SWW/ZP-26/BFL/2009

 

 
 
Warszawa, dnia 12 listopada 2009 r.
 
 
                                                                                                  
   
Z A W I A D O M I E N I E
o wyjaśnieniu treści warunków SIWZ
dot. sprawy nr SWW/ZP-26/BFL/2009
 
Dotyczy:     „usługi związanej ze sprzątaniem i odśnieżaniem terenów wewnętrznych oraz chodników wokół kompleksu koszarowego nr 3619
 
W związku z otrzymaniem zapytania dotyczącego treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o treści:
Pytanie nr 1
„Proszę o pozwolenie na przeprowadzenie wizji lokalnej TERENÓW WEWNĘTRZNYCH ORAZ CHODNIKÓW WOKÓŁ KOMPLEKSU KOSZAROWEGO NR 3619 w dniu 12.11.2009 o godz. 12:00”
Odpowiedź 1
Zamawiający nie przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia możliwości dokonania przez Wykonawców wizji lokalnej terenów wewnętrznych oraz chodników wokół kompleksu koszarowego nr 3619, gdyż zakres przedmiotu zamówienia wraz z określeniem rodzajów nawierzchni terenów sprzątanych został dokładnie opisany w rozdziale 2 SIWZ. W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na przeprowadzenie wizji lokalnej.
 
Szczegółowych informacji udziela p. Łukasz Zabłocki, tel. kontaktowy (022) 683 23 52, w każdy dzień roboczy w godzinach od 8.30 do 14.30.
 
           
                                                                                                                                                                                DYREKTOR
                                                                                                                                                           Biura Finansowo - Logistycznego
 
                                                                                                                                                     .......................................................
                                                                                                                                                                       Marek MALINOWSKI

 

 

 

 


 

Warszawa, dnia 10 listopada 2009 r.
 
 
                                                                                             
 
 
 Z A W I A D O M I E N I E
o wyjaśnieniu treści warunków SIWZ
dot. sprawy nr SWW/ZP-26/BFL/2009
 
Dotyczy:     „usługi związanej ze sprzątaniem i odśnieżaniem terenów wewnętrznych oraz chodników wokół kompleksu koszarowego nr 3619
 
W związku z otrzymaniem zapytania dotyczącego treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o treści:
Pytanie nr 1
„Proszę o wyjaśnienie, czy cena jednostkowa jest ceną za jednorazowe sprzątaniei odśnieżanie (1m²) mnożona przez ilość dni i powierzchnię, czy powinna to być stawka miesięczna?”
Odpowiedź 1
Cena jednostkowa to cena za jednorazowe sprzątanie i odśnieżanie (1m²) mnożona przez ilość dni i powierzchnię.
 
Szczegółowych informacji udziela Łukasz Zabłocki, tel. kontaktowy (022) 683 23 52, w każdy dzień roboczy w godzinach od 8.30 do 14.30.
 
           
                                                                                                                                                                                        DYREKTOR
                                                                                                                                                                   Biura Finansowo - Logistycznego
 
                                                                                                                                                             .......................................................
                                                                                                                                                                               Marek MALINOWSKI

 

 

 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
SŁUŻBA WYWIADU WOJSKOWEGO
al. Niepodległości 243
00-909 Warszawa 60
tel. (0-22) 68 46 627
fax. (0-22) 68 32 352

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”
na usługę związaną ze sprzątaniem i odśnieżaniem terenów wewnętrznych oraz chodników
wokół kompleksu koszarowego nr 3619
 
1.     Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zamawiający zamieścił na stronie internetowej www.bip.sww.gov.pl (plik: SIWZ – do spr. SWW/ZP-26/BFL/2009, rozszerzenie zip). Dodatkowo można ją będzie pobrać w punkcie odbioru SIWZ mieszczącym się w Warszawie al. Niepodległości 243, wejście B tel. wew. 832 352.
2.     Określenie przedmiotu zamówienia:
1.      Przedmiotem zamówienia jest usługa związana ze sprzątaniem i odśnieżaniem terenów wewnętrznych oraz chodników wokół obiektu 3619 Al. Niepodległości 243 w Warszawie, w zakresie:
1)     utrzymywania w czystości poprzez usuwanie zanieczyszczeń z chodników, dróg, placów, parkingów i innych terenów utwardzonych;
2)     realizowania na odrębne zlecenia Zamawiającego prac związanych z:
a)     odśnieżaniem, tj. zbieraniem śniegu, usuwaniem oblodzenia oraz posypywaniem piaskiem lub piaskiem z chlorkiem wapnia chodników, dróg, placów, parkingów i innych terenów utwardzonych,
b)    wywożeniem nadmiaru śniegu,
Wykonawca zobowiązuje się wykonywać prace przez 7 dni w tygodniu.
Łączna powierzchnia sprzątanych terenów – 11 034,80 m², w tym:
·         10.360,60 m² - teren wewnętrzny
·         674,20 m² - teren zewnętrzny wzdłuż ulicy.
(z czego parkingi zajmują powierzchnię 6.637,80 m2, drogi - 1.988,10 m2, place - 1.473,10 m2,
a chodniki i inne drogi utwardzone - 935,80 m2).
CPV:    90610000-6 – usługa sprzątania i zamiatania ulic;
            90620000-9 – usługa odśnieżania.
3)     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (harmonogram prac) określony jest w Załączniku nr 2 do SIWZ.
4)     Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
5)     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6)     Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
7)     Okres realizacji zamówienia – od dnia 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r.
3.    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1)   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a)     Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
b)    Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
c)     Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d)    Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
e)     Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy;
f)     Akceptują termin płatności 30 dni od daty złożenia oryginału faktury u Zamawiającego.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców na podstawie złożonych w ofercie dokumentów. Brak któregokolwiek z dokumentów spowoduje wykluczenie
Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
2)   W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
a)     oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ;
b)    aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c)     aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
d)    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
e)     aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
f)     aktualna polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej;
g)    wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznika nr 5.
3)   Dokumenty, o których mowa w ppkt 1 lit. b)÷ f) mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii z zamieszczonym zapisem „za zgodność z oryginałem”, podpisanym przez właściwą osobę
ze strony Wykonawcy.
4)   Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 1) lit. b), d), e), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
a)   nie otwarto wobec niego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
b)   nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
c)   nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
natomiast zamiast dokumentu, o których mowa w ppkt 1) lit. c) składa zaświadczenie z właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
5)     Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 4), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
6)     Dokumenty, o których mowa w ppkt 2) i 3) są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu lub kopii, przetłumaczonych na język polski, poświadczonych przez Wykonawcę, stosownie do obowiązujących przepisów.
7)     W przypadku złożenia oferty wspólnej przez Wykonawców Zamawiający wymaga:
a)     przedłożenia pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich stron biorących udział w postępowaniu (art. 23 ust. 2 ustawy) określającego jego zakres w formie oryginału lub kopii
poświadczonej przez notariusza „za zgodność z oryginałem”.
b)    złożenia oświadczenia, o którym mowa w ppkt 1) lit. a), podpisanego przez pełnomocnika;
c)     złożenia kompletu dokumentów określonych w ppkt. 1) lit. b)÷g) przez wszystkie strony biorące udział w postępowaniu o zamówienie publiczne;
d)    podpisania oferty przez pełnomocnika.
 4.    Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
1)    Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
2)     Wadium wynosi 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).
3)     Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a)     pieniądzu;
b)    w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c)     gwarancjach bankowych;
d)     gwarancjach ubezpieczeniowych;
e)     poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4)     W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu obliczoną kwotę należy wpłacić na konto Zamawiającego w NBP o/W-wa nr 43101010100055391391200000. Dowód wniesienia wadium w pieniądzu musi zawierać w rubryce „tytułem” sformułowanie ze zwrotem „wadium w sprawie nr SWW/ZP-26/BFL/2009” i należy załączyć go do oferty.
5)     W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt. 10.3 SIWZ oryginał dokumentu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
6)     Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7)     Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
8)     Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli:
a)     upłynął termin związania ofertą;
b)    zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego;
c)     Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.
9)     Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
10)   Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy:
a)     który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
b)     który został wykluczony z postępowania;
c)     którego oferta została odrzucona.
11) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
12) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie ppkt 10. lit. b) i c), jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
13) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a)     odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b)    nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c)     zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
5.    Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a)     cena oferty za sprzątanie 100 m2 – 70%;
b)    cena oferty za odśnieżanie 100 m2 – 20%;
c)     cena oferty za wywóz 100 m3 śniegu – 10%
6.     Miejsce, termin składania i otwarcia ofert
1)     Ofertę należy przesłać na adres:
Służba Wywiadu Wojskowego
                                                                                                                                                Biuro Finansowo-Logistyczne
Sekcja Zamówień Publicznych
00-909 Warszawa 60
w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z pkt. 12 ppkt. 6 SIWZ lub złożyć osobiście do Sekcji Zamówień Publicznych w Warszawie al. Niepodległości 243, wejście B (Biuro przepustek czynne w godz. od 800 do 1500 w każdy dzień roboczy), nr telefonu wew. 832-352. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do odbioru ofert – p. Andrzej Endzelm, p. Łukasz Zabłocki.
2)     Termin składania ofert upływa w dniu 16 listopada 2009 r. o godz. 11.00 (za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpłynięcia oferty do Zamawiającego).
3)     Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie określonym w ppkt 2 zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
4)     Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 listopada 2009 r. o godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego przy al. Niepodległości 243 w Warszawie (Sala przy biurze przepustek).
5)     Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz
adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, gwarancji i warunków płatności podanych w ofertach.
7.     Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni.
8.     Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
9.     Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
·         p. Andrzej Endzelm, tel. (022) 684 66 27, p. Łukasz Zabłocki, tel./fax. (022) 683 23 52 – w sprawach dotyczących zapisów SIWZ, w każdy dzień roboczy w godz. 8.30-14.30.
 
 
 
 
                         DYREKTOR
                            BIURA FINANSOWO - LOGISTYCZNEGO
 
                             .......................................................
                        Marek MALINOWSKI

Metadane

Data publikacji : 03.11.2009
Data modyfikacji : 25.11.2009
Podmiot udostępniający informację:
Służba Wywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor2
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor2

Opcje strony

do góry