Aktualnie znajdujesz się na:

Sprawozdania finansowe za 2022 r.

Szef Służby Wywiadu Wojskowego, na podstawie art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902) w zw. z art. 1 ust. 1 oraz 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2022 r. , poz. 655, 1933) dokonał wyłączenia z publikacji sprawozdań finansowych, o których mowa w § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342 j.t.).

Metadane

Data publikacji : 25.04.2023
Data modyfikacji : 25.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Służba Wywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor4
Osoba modyfikująca informację:
Redaktor4

Opcje strony

do góry